Panel XML

העבר להגדלה

סורק שולחני


 • יצרן: Brother
 • ממשקים: USB2.0, כרטיס רשת, מתאם רשת אלחוטי
 • מהירות סריקה: 35 דפים לדקה בחד צדדי
  70 דפים לדקה בדו-צדדי 
 • סריקה דו צדדית במהלך אחד
 • סריקת מסמכים וכרטיסים
 • סריקה יעילה עם מגוון תוכנות
 • סריקה ישירות לשרת דוא"ל לתיקיות ברשת
 • מסך מגע: 28'
 • מזין נייר ל 50 דפים
 • זיכרון ל: 512MB
 • רזולוציה: 1,200X1,200